DEBORAH INES TEIXEIRA FAVARO

dc.titleDEBORAH INES TEIXEIRA FAVARO
dspace.entity.typePerson
person.idatividade320
person.identifier1374
person.name.variantDEBORAH INES TEIXEIRA FAVARO
person.name.variantSILVA, D.I.T.
person.name.variantFAVARO, D.I.T.
person.name.variantFAVARO, DEBORAH INES TEIXEIRA
person.name.variantFAVARO, DBORAH I.T.
person.name.variantFAVARO, DEBORAH I.T.
person.name.variantFAVARO, DEBORAH L.T.
person.name.variantSILVA, DEBORAH I.T. da
person.name.variantFAVARO, DEBORAH I. T.
person.name.variantDITFAVARO
person.name.variantFAVARO, DEBORA
person.name.variantFAVARO, DEBORA I.
person.name.variantFAVARO, DEBORAH I.
person.name.variantFAVARO, DEBORAH T.
person.name.variantFAVARO, D.I.
person.name.variantFAVARO, D.T.I.
person.name.variantFAVARO, DEBORA I.T.
person.name.variantFAVARO, DEBORAH I.I.
relation.isPublicationOfAuthorffe84a4f-4471-447d-b5df-72e05c866a2b
relation.isPublicationOfAuthorff99aa33-fdfd-4c83-a34c-88bc6dd7c711
relation.isPublicationOfAuthorff78dc55-0880-48d9-a99e-1bbaa8966082
relation.isPublicationOfAuthorfec66a2b-9ecd-4df7-b937-ab2eb31a46ba
relation.isPublicationOfAuthorfe1470c0-27d1-4c83-b7fa-792c0474388f
relation.isPublicationOfAuthorfd06ab2a-720a-43e1-9357-389c6f3889ff
relation.isPublicationOfAuthorfcdf883a-fe0d-4825-a620-6fb8f0e268f2
relation.isPublicationOfAuthorfca99680-acf3-4bd2-8791-08d6377382eb
relation.isPublicationOfAuthorfc013364-de36-46d9-88cc-6e0978cc72dd
relation.isPublicationOfAuthorfbbab794-e2c2-484e-9051-f4b6ae178ff8
relation.isPublicationOfAuthorfb974530-315c-4d4c-b64a-6feca35228ee
relation.isPublicationOfAuthorfae49e1d-3751-471d-b4c5-d4075fede1f6
relation.isPublicationOfAuthorfa7e9716-6c83-49f5-bcf2-2faf6fc8c516
relation.isPublicationOfAuthorf85ea3d2-60f4-4a84-be02-b14064679a81
relation.isPublicationOfAuthorf81dcc82-edd2-42f7-a094-c4ca5b884351
relation.isPublicationOfAuthorf7f98374-a771-4f3c-8ad9-ce1dcc37eccd
relation.isPublicationOfAuthorf76bbe51-2b8b-484f-8164-1598dc8baa99
relation.isPublicationOfAuthorf7585fe5-884f-423b-bad1-c26626d44939
relation.isPublicationOfAuthorf69e6ea2-1b11-441a-8db5-829b6963e250
relation.isPublicationOfAuthorf5b4ee4f-456b-4b5a-9438-ef3ed0112d46
relation.isPublicationOfAuthorf5861c66-c81c-4970-8f1c-d25799e885b1
relation.isPublicationOfAuthorf549692e-859e-40ca-a004-674afcdae5c7
relation.isPublicationOfAuthorf3c3db5d-570a-4ace-bca6-0df936c170d0
relation.isPublicationOfAuthorf3b8efe3-c9c7-4ec3-8e2f-52adc6d43c84
relation.isPublicationOfAuthorf37ab4e9-57be-4c45-819c-1db43e3ff82e
relation.isPublicationOfAuthorf292c38a-b995-4ed9-af11-357ae08b0e04
relation.isPublicationOfAuthorf119bbe8-ff33-4917-9668-6ab0237eb738
relation.isPublicationOfAuthoref22f7af-40cb-4ed3-87ba-2fec512cb2b8
relation.isPublicationOfAuthoref015268-553d-4722-a15a-9f87e7502cf5
relation.isPublicationOfAuthoreea36f40-63ee-484f-9d73-f77fde69b013
relation.isPublicationOfAuthoree6899b3-f47a-4d30-8464-ba9894f22e67
relation.isPublicationOfAuthored7dbd36-4f89-49d4-88c0-a10a5d076e19
relation.isPublicationOfAuthorec94f0ea-8992-4fe2-9764-54302cd57ab7
relation.isPublicationOfAuthorec56498d-6683-4e2f-8ead-22665487aab3
relation.isPublicationOfAuthorec440bab-0818-4634-b579-d8b841bd2d3a
relation.isPublicationOfAuthorec37c8a0-fda1-4b0e-bc15-541688758c39
relation.isPublicationOfAuthoreb97071f-7cc7-4e6d-8079-c251c1becd5b
relation.isPublicationOfAuthore96e56c9-dd43-4ddc-be72-f2ec115193ea
relation.isPublicationOfAuthore8bed8c7-1b46-43a1-a1c9-9f3587711ed9
relation.isPublicationOfAuthore7a69413-766b-434b-bd00-b740142ca8e1
relation.isPublicationOfAuthore589c05c-083b-41ab-bc73-9c8c8da7bc96
relation.isPublicationOfAuthore4aa530a-d97c-4f29-94aa-bdc6ef849183
relation.isPublicationOfAuthore4736be4-056f-448a-842f-655581c8ca58
relation.isPublicationOfAuthore46c79d1-d54d-4827-85a4-9584b8eb567c
relation.isPublicationOfAuthore30a8fbf-f22a-43e8-aa4e-7e6b31c84081
relation.isPublicationOfAuthore2c7af92-fca5-449e-ae8d-165859fad181
relation.isPublicationOfAuthore24e380e-c9bb-442e-bd44-61ac64821ec1
relation.isPublicationOfAuthore20dd792-bcc6-451f-bf00-611153bbb129
relation.isPublicationOfAuthore152c710-30fd-48ba-add8-a503b286f9c3
relation.isPublicationOfAuthore06bf81b-8c1e-4668-a796-04af9e14541d
relation.isPublicationOfAuthordf1000f4-80d1-4db2-af7d-f49196624c7d
relation.isPublicationOfAuthordbfbc0ab-a049-4b23-9a67-0b580323c984
relation.isPublicationOfAuthordbe643a4-f1bd-4c9b-95e1-a66f0a19fc23
relation.isPublicationOfAuthordbc412b6-da49-44e1-825e-6b90e870333a
relation.isPublicationOfAuthordb4414d9-0d9a-49c5-a5cc-e0271471c499
relation.isPublicationOfAuthordb127b5a-0d08-405e-a002-21f6f1144729
relation.isPublicationOfAuthord978ebc9-1381-48ba-906e-80ef6ad83767
relation.isPublicationOfAuthord95d6790-2675-4c31-9e1d-ca7b3f8555e9
relation.isPublicationOfAuthord9482793-692c-4c09-a8da-0acf0ced2b3e
relation.isPublicationOfAuthord903a87f-1f03-4a13-bfca-d72da6cb5cbd
relation.isPublicationOfAuthord8f2922d-7539-4fa8-976b-ccdb266df539
relation.isPublicationOfAuthord882553e-8802-44bb-b7f2-75ea4d9c21ed
relation.isPublicationOfAuthord84d0c81-a5cc-488a-9c00-9ceeff671444
relation.isPublicationOfAuthord6bbe1bb-6dd7-4c97-9d52-531539ccba95
relation.isPublicationOfAuthord6766ad4-edb6-4013-b194-f01dca5bc260
relation.isPublicationOfAuthord5e0948d-c3d4-4ee7-b9e6-c021eb0eb231
relation.isPublicationOfAuthord5870eba-4768-4374-9731-afe8726edbb4
relation.isPublicationOfAuthord5216465-7636-4f81-af3b-4449108103e6
relation.isPublicationOfAuthord4a1ecaa-65f6-4476-8fc6-ceacd0ab1696
relation.isPublicationOfAuthord425af5a-f689-4248-8ca3-ede2af52a792
relation.isPublicationOfAuthord11d50e3-b379-4701-a1a0-b928fe08a511
relation.isPublicationOfAuthord090daac-2854-4c7a-9827-febe9bfbbd5e
relation.isPublicationOfAuthord07188db-b5e0-4533-933c-5118d9858fa7
relation.isPublicationOfAuthorcfca2c3c-ad18-45ef-a095-62023225b32f
relation.isPublicationOfAuthorcfa6d345-8bb9-4673-9bcc-4ba583f641d2
relation.isPublicationOfAuthorcf4b4efd-b90f-400b-851f-3b55ec99a3eb
relation.isPublicationOfAuthorcddeedc1-c91f-4033-925c-1f0fafccbd1a
relation.isPublicationOfAuthorcdbcb4f3-0f39-4bb3-92cc-782254f20d39
relation.isPublicationOfAuthorccf86b3e-f04f-4614-a71a-3e752d07c29c
relation.isPublicationOfAuthorcc7c5ec3-41b6-4823-901f-2e6910be97b5
relation.isPublicationOfAuthorcc4ce4f0-b90a-4b8e-aaca-c29fdac250f0
relation.isPublicationOfAuthorcbedaa89-cb92-419b-838b-c085998e59c9
relation.isPublicationOfAuthorcb0f26b6-f2ba-4fd7-aad4-4188e9fc9094
relation.isPublicationOfAuthorcaf511ca-79e3-4636-84a9-0a14ddc37b27
relation.isPublicationOfAuthorca5a8e93-d1c3-4e5d-82a1-14c72f2e35eb
relation.isPublicationOfAuthorca25ed53-753b-4ace-9036-ad5ba71e228e
relation.isPublicationOfAuthorc9ffa922-e0d3-4399-a1aa-904fe2fe3ee4
relation.isPublicationOfAuthorc9da00cc-72df-478d-a8ff-75d241986921
relation.isPublicationOfAuthorc92008f8-3a10-45ca-9b3d-49db8e7361b4
relation.isPublicationOfAuthorc8823530-81c0-4678-84f2-adcf68db0b42
relation.isPublicationOfAuthorc7eec436-008d-4cf3-8290-d987a516530a
relation.isPublicationOfAuthorc7beb338-bc7c-4d48-85dc-1a152ca51e01
relation.isPublicationOfAuthorc6cfccca-b119-4dab-b874-1d8ab4200971
relation.isPublicationOfAuthorc6ac3f9c-60a6-4c7c-9dbc-579c4132a2dd
relation.isPublicationOfAuthorc654469a-b175-448d-844d-bd8d6efed4cb
relation.isPublicationOfAuthorc60878ab-9fd0-4bf8-a9d6-f6f27b555228
relation.isPublicationOfAuthorc53dc8f7-8a90-4f8d-a9b3-265b7d1e8fac
relation.isPublicationOfAuthorc52af14d-ff97-4607-8854-68edb2153e09
relation.isPublicationOfAuthorc5239a59-d8b3-41fa-8825-0c4b94e8cd1b
relation.isPublicationOfAuthorc3d6f6dd-efd7-4993-8bc5-20834ede577f
relation.isPublicationOfAuthorc2ccf5f3-2e8c-4d45-899b-c3ece84e1b5a
relation.isPublicationOfAuthorc2589192-3826-4414-a161-076c60775052
relation.isPublicationOfAuthorc1f63786-de1e-405b-94b6-aa1b36927e76
relation.isPublicationOfAuthorc1d5f635-47ca-4d2b-bc12-92c61a424edf
relation.isPublicationOfAuthorc1bc313c-4f4d-4852-ae9e-1a48c6abf0fc
relation.isPublicationOfAuthorc16753e6-a787-4c4b-acef-c9a1443e0fdb
relation.isPublicationOfAuthorc119065c-ac89-459b-b6c0-bf09f4357e5f
relation.isPublicationOfAuthorc01e6330-c0ac-48e0-84d9-1b85a830b205
relation.isPublicationOfAuthorbee7aeff-916b-4f34-be4e-adceeb406c8c
relation.isPublicationOfAuthorbeb99121-02c7-422b-9755-b3f7a1c719fb
relation.isPublicationOfAuthorbda5fac7-9111-4238-868e-9f3871249733
relation.isPublicationOfAuthorbd684c5f-2862-4b90-9323-32df74da4385
relation.isPublicationOfAuthorbd3c5764-fb8d-4aed-9b54-ed7408b193c4
relation.isPublicationOfAuthorbd2a5f16-000c-4e53-aa4e-d63ba366594c
relation.isPublicationOfAuthorbcf1896b-2050-4d1c-911e-db3e05555461
relation.isPublicationOfAuthorbc6ae00f-f055-44a3-a2be-81b96a678ceb
relation.isPublicationOfAuthorba535596-4927-4a08-99a4-e5896896c7ee
relation.isPublicationOfAuthorb9d48adf-63e0-4876-bd76-c985dcd2e7b1
relation.isPublicationOfAuthorb87e3622-046e-47cf-a97f-d79e482223c8
relation.isPublicationOfAuthorb78c4374-412d-4c54-a14a-8285a2c962db
relation.isPublicationOfAuthorb5f4eee8-a2e2-490e-8f6f-41ef681b271f
relation.isPublicationOfAuthorb5d2701e-5a45-42df-87fd-0e408b1d7447
relation.isPublicationOfAuthorb571308f-a850-4641-b7bc-eda70a582d7f
relation.isPublicationOfAuthorb55be0c8-c7ea-41ff-a980-267395591476
relation.isPublicationOfAuthorb52c9625-9329-40f3-a0b9-7c73abb97b0d
relation.isPublicationOfAuthorb4d1448e-2095-4b1b-872c-c0348b587b34
relation.isPublicationOfAuthorb3fe958e-cf88-4ac7-9dc0-ff283de5d8ac
relation.isPublicationOfAuthorb2849a0b-f210-402c-9412-fdd49a4d4047
relation.isPublicationOfAuthorb2395406-ecdd-47ed-bd00-ddd0138d52a2
relation.isPublicationOfAuthorb1fd7483-f38b-42e6-b903-28d95734a9f7
relation.isPublicationOfAuthorb1bfd84f-ba7b-4881-a8be-3e85ed4d1a6d
relation.isPublicationOfAuthorb1a19526-4c55-43ae-b023-90b64f9127fa
relation.isPublicationOfAuthorb19f0e00-8505-4c2f-946d-42b3539e9dac
relation.isPublicationOfAuthorb1875d56-515a-4c9a-a564-3d7a98ae6e3d
relation.isPublicationOfAuthorb178c090-0822-4db6-94a0-39deef1dd7f5
relation.isPublicationOfAuthorb13c4cdf-c2bf-44a0-b84b-3a3178b0f18b
relation.isPublicationOfAuthorb09a1f9f-989b-4c85-afee-1f20a7b2453c
relation.isPublicationOfAuthorb04fee91-f815-4093-8d10-8247fdf917ae
relation.isPublicationOfAuthorb046dec9-ab7e-4c3e-97cb-a8e0bcab7a44
relation.isPublicationOfAuthorafff6799-f598-4419-829b-70cef2516116
relation.isPublicationOfAuthoraf12c8bd-972e-43f2-8222-534111788345
relation.isPublicationOfAuthoraec155c9-7a62-44bc-a782-f1690bc0f207
relation.isPublicationOfAuthorae337970-38d2-48b4-bb33-c0ae7efe49f3
relation.isPublicationOfAuthorad3e3d26-9ad6-43af-861b-fe7e77161a0c
relation.isPublicationOfAuthorabfab9af-1487-465c-be65-0ff4b3ec4f77
relation.isPublicationOfAuthoraae8cb0f-f098-4d38-9ab2-28e0545ad11f
relation.isPublicationOfAuthoraad516d6-aed8-494e-b4b5-3727da0713c0
relation.isPublicationOfAuthoraa2c3499-0467-4517-a97f-02ee8e98cea7
relation.isPublicationOfAuthoraa1cfa0e-b1cd-4164-a2d8-c6407f80e3e7
relation.isPublicationOfAuthora9b5d04e-393c-431d-b8da-a311519fb591
relation.isPublicationOfAuthora946c648-aa1f-4ea8-8e7b-656c2dd5ba66
relation.isPublicationOfAuthora945b33f-ba7c-4393-9e04-65c5689d77b0
relation.isPublicationOfAuthora8db1641-a4ca-4db1-9666-238a352c18d9
relation.isPublicationOfAuthora8d1cb0c-bb37-489c-80f1-8c6b95e68653
relation.isPublicationOfAuthora798db6d-eece-4619-acab-6cd5f078afc1
relation.isPublicationOfAuthora6d08730-19ec-4e58-88f5-e7686f8c3241
relation.isPublicationOfAuthora6cc5528-a37a-4942-a690-7421eee14b95
relation.isPublicationOfAuthora63ebe46-2cdd-4071-8030-173ae610e31d
relation.isPublicationOfAuthora4f81179-7bf3-49c1-88f9-48c03a1d19fc
relation.isPublicationOfAuthora4cf2b85-68f0-4ae4-ac0a-1113dbd4d69d
relation.isPublicationOfAuthora44dee82-7012-4558-b1b5-aecdf94b9cbb
relation.isPublicationOfAuthora38e67de-f205-4c5e-80b3-b8034db0dc7b
relation.isPublicationOfAuthora357776c-b815-4987-bd51-20a0568b291a
relation.isPublicationOfAuthora3124157-eb99-40d3-8b15-b27648660f0e
relation.isPublicationOfAuthora2ff541c-3de8-4948-8f04-aaf0f9e8e520
relation.isPublicationOfAuthora18244cc-6597-438a-a328-114304e3daef
relation.isPublicationOfAuthora12809b1-a4fe-4df9-87dd-06f22c8d6259
relation.isPublicationOfAuthora0c580c4-3039-42b4-a8e9-0a8ba6c4c48f
relation.isPublicationOfAuthora0849919-b66c-45ce-bd63-3d3cc058874d
relation.isPublicationOfAuthor9fb4f7e7-775c-4b25-bb47-460d012f39af
relation.isPublicationOfAuthor9f8fd604-97e1-4b38-9942-d0f1f797da2c
relation.isPublicationOfAuthor9efc7f16-bf3b-42c3-acea-c590436c2ab0
relation.isPublicationOfAuthor9dd774ea-f912-4dfe-b6cc-ea743b669322
relation.isPublicationOfAuthor9dd5d2b8-778f-4c15-8888-9015a5cbe8ce
relation.isPublicationOfAuthor9dccf5ac-62ed-45cd-847d-884a2cea760c
relation.isPublicationOfAuthor9d3e7da0-0267-4c39-bf0f-9b9347fc45df
relation.isPublicationOfAuthor9cc98b7a-bde2-4817-a157-6a27ddd1a0f4
relation.isPublicationOfAuthor9c28564a-598f-489d-b767-9dfeb81c5a1e
relation.isPublicationOfAuthor9b42d777-f94e-4e3c-965c-0dacfa1bb628
relation.isPublicationOfAuthor9a5198a2-42c0-44cb-a2ed-1f639180f20e
relation.isPublicationOfAuthor9a28bade-d076-4653-b1a6-4dbe0a051b93
relation.isPublicationOfAuthor99683b66-62e9-406c-ae19-d4788e9b60c4
relation.isPublicationOfAuthor98ae7235-cecf-41e4-b3a4-1b18edd95bf9
relation.isPublicationOfAuthor988a09b9-1d2c-4ad9-a3b9-5012463d1695
relation.isPublicationOfAuthor971ad4b6-2a8c-4983-8589-02f739137e17
relation.isPublicationOfAuthor959e7be9-492a-4a9b-b17b-c98a5b3f259c
relation.isPublicationOfAuthor935735eb-7dbc-4ef3-93ce-803f8845ea36
relation.isPublicationOfAuthor92d67f2f-b198-47ff-b3f0-d5f1131aa671
relation.isPublicationOfAuthor921b5976-773c-424e-8cca-ce9dc572e9db
relation.isPublicationOfAuthor92103a51-7ce5-4da6-8c0c-e237e76d5711
relation.isPublicationOfAuthor9140e397-b8e3-488a-9af7-10442643e182
relation.isPublicationOfAuthor911a82b6-047e-4c9f-9718-948e90db3123
relation.isPublicationOfAuthor8f6565b7-eb04-4892-9d78-0dcba80b5f79
relation.isPublicationOfAuthor8f084b0b-e753-4392-a2f9-770c1280dc5b
relation.isPublicationOfAuthor8ed2851c-e6c6-4de1-9ad0-380550a28346
relation.isPublicationOfAuthor8e5c8e88-2ddc-4d93-939f-51b04ef45b65
relation.isPublicationOfAuthor8dea6fb8-3634-4d48-9a3c-0a6d203ca9d9
relation.isPublicationOfAuthor8c7f4665-f5be-4599-b399-80db617bea03
relation.isPublicationOfAuthor8c0f5b4b-353c-4d8f-a9df-d70fae4f2620
relation.isPublicationOfAuthor8bbca440-aafc-484a-82e8-fde0f14bf155
relation.isPublicationOfAuthor8b47b7e1-3b1e-4710-8245-5fa5ec5087e5
relation.isPublicationOfAuthor8960353e-d337-4316-af01-ff35aa8e8fcf
relation.isPublicationOfAuthor88be3279-857b-471b-b326-725f7b784327
relation.isPublicationOfAuthor88ac2632-229c-4b80-969e-01fb04b93242
relation.isPublicationOfAuthor88a597fa-3c44-431e-a154-d040f46261c7
relation.isPublicationOfAuthor88611ba8-7ff7-482e-92f5-72a6f9fb1d96
relation.isPublicationOfAuthor86eb5132-a438-4089-b5b5-a1d6f7eafc9a
relation.isPublicationOfAuthor857a7d18-e213-4fe3-ae83-c490684569cb
relation.isPublicationOfAuthor83bfb8e7-25ec-478d-85fe-74ed29ff33fd
relation.isPublicationOfAuthor827abb25-712b-4138-8aca-e5b9e6d9ed43
relation.isPublicationOfAuthor80b32740-5a62-401a-8276-ad10238ede09
relation.isPublicationOfAuthor8073a22d-f2b0-4275-b081-e9e944a370ff
relation.isPublicationOfAuthor7f0e9218-2551-48ee-a4a4-b0c8b840de9d
relation.isPublicationOfAuthor7e9d6e81-28be-483e-9d36-d73b2f0d916d
relation.isPublicationOfAuthor7c38fc19-48ac-4181-aafb-c5614618f0c6
relation.isPublicationOfAuthor7afc1590-7d11-4046-b46d-23fde2c6d7c7
relation.isPublicationOfAuthor7abdde6c-c33c-4ddf-86bf-2b05cb603f38
relation.isPublicationOfAuthor7a9fe240-8a9b-445a-bcd0-8b7f6c5fbafe
relation.isPublicationOfAuthor7a646c55-e0c7-4f90-82a6-00d8b80d2d7a
relation.isPublicationOfAuthor79dcede6-480f-4a54-ad61-f7c4deaa3d96
relation.isPublicationOfAuthor79b671c0-eb7c-4e3f-a6e8-5d615a4c5a25
relation.isPublicationOfAuthor78e74455-a91f-4baf-bd23-fcb726f4af4c
relation.isPublicationOfAuthor783a7002-bafc-4720-90c3-9dbc4c2b8e71
relation.isPublicationOfAuthor7831af69-fd68-43fe-b108-7336c41061d3
relation.isPublicationOfAuthor781ae805-18c8-448a-baa5-99b89a64f8f1
relation.isPublicationOfAuthor772a5ddd-1374-4cb5-92f0-ef1adf259234
relation.isPublicationOfAuthor770b8a3c-190f-4e9a-ac06-d8aa9199d486
relation.isPublicationOfAuthor76dc0f37-b94a-470c-a5ff-b94d4eea1e54
relation.isPublicationOfAuthor76418bef-10d6-4bb4-986b-efab4d4b3d22
relation.isPublicationOfAuthor74dcc2c1-fb7b-46d4-995f-be19956fad72
relation.isPublicationOfAuthor7215b35e-263d-4e19-ba91-159dfcd5d46a
relation.isPublicationOfAuthor71ea88e9-c237-4b2f-9535-f9254cd6ebe6
relation.isPublicationOfAuthor7094a96e-8b87-49fe-a040-328c68d0ea03
relation.isPublicationOfAuthor7066c2c6-a78c-4940-99e9-ee721245f8a3
relation.isPublicationOfAuthor6fd08274-a06e-4950-a30f-750f4a8ba5ed
relation.isPublicationOfAuthor6f3b329b-647d-4cfe-946e-f445512d2ab5
relation.isPublicationOfAuthor6eba26c2-8ba6-444e-8e88-ef7ead5d1962
relation.isPublicationOfAuthor6d2c9e26-02d9-46b5-9f29-92f623be1a56
relation.isPublicationOfAuthor6d0cd04b-a25e-41c0-a54d-351ebf2236c5
relation.isPublicationOfAuthor6c8c33a0-e6d8-41ce-8c95-138abe4d18c7
relation.isPublicationOfAuthor6c3a5317-a834-4e4c-bf88-e0032e766ab4
relation.isPublicationOfAuthor6c28c013-83be-4c43-9783-e36c4d8f1609
relation.isPublicationOfAuthor6b80715e-96f9-4aab-aa25-b5ec7ed44590
relation.isPublicationOfAuthor6b7c1612-e661-467e-8bec-b6c6db3eedb6
relation.isPublicationOfAuthor6ac37456-1381-4f63-8cd4-054b3e2293b0
relation.isPublicationOfAuthor69c982d0-94ef-4c42-85f0-9cf21cc84de3
relation.isPublicationOfAuthor6922a919-7106-4220-9775-34ddffeb1f30
relation.isPublicationOfAuthor6891550a-f951-474e-af31-d821091f0a51
relation.isPublicationOfAuthor67db9b2d-0142-4212-94e7-b1fe56e8715f
relation.isPublicationOfAuthor674ca7f9-4636-4061-8984-0ed3c46715ab
relation.isPublicationOfAuthor64ea9a1d-6c1b-455b-b638-643ac55983b4
relation.isPublicationOfAuthor64e5f7d9-cf1f-475a-9376-aa87559da36e
relation.isPublicationOfAuthor64583783-9354-4a6c-a400-6eedfce145da
relation.isPublicationOfAuthor64492dea-cef0-4659-8cdd-4eb9784d95b1
relation.isPublicationOfAuthor6286cf27-70cb-4087-9f48-9d5c96b1394a
relation.isPublicationOfAuthor627fc0e8-1ff8-489f-941d-2d1411e94d5e
relation.isPublicationOfAuthor611a2da4-c5fc-4be3-9713-7b4c59954a6f
relation.isPublicationOfAuthor5fa4ffeb-84b8-4bce-bd7a-1b52d432a2bb
relation.isPublicationOfAuthor5efde59c-531d-4dfb-b771-e8bbc46197ae
relation.isPublicationOfAuthor5e098ac2-f6f5-4914-a481-58e791c2eead
relation.isPublicationOfAuthor5d2c1bed-5f6d-492f-b0df-c9158f6dc194
relation.isPublicationOfAuthor5c9772fb-0d35-4561-952f-04995251fb15
relation.isPublicationOfAuthor5a7a9d03-0cad-4b3a-a2ed-3caf195076fc
relation.isPublicationOfAuthor5957cc8a-afe0-478a-9166-300fc8133900
relation.isPublicationOfAuthor586c7cc4-c36e-4098-a9aa-bcf73ae8ef63
relation.isPublicationOfAuthor57df6fb5-6271-4dad-9948-dc07723c2205
relation.isPublicationOfAuthor572cc98f-4a52-45ad-8ff7-c9506d66cb47
relation.isPublicationOfAuthor56e93bb7-cf1e-4954-b4b8-aa9e1e8749b1
relation.isPublicationOfAuthor56c747bf-549c-4a2a-b915-3986097e0545
relation.isPublicationOfAuthor56aee1af-46ce-480b-984c-646580b99ef2
relation.isPublicationOfAuthor56154c73-f3f5-4bce-8807-1738da84e4ea
relation.isPublicationOfAuthor55e7f016-2f66-4455-ac9f-ec1e5264ada4
relation.isPublicationOfAuthor52bab642-d6ea-46cd-872c-32829083073c
relation.isPublicationOfAuthor527bb909-ec50-458f-b940-ab7a9fd03cce
relation.isPublicationOfAuthor509d20fa-cf73-4ccd-9b16-8483cb76a182
relation.isPublicationOfAuthor50294cab-0cfe-48b6-a52a-9c5815cada0d
relation.isPublicationOfAuthor4f51b501-15a6-4e15-a8ef-0fe9411703d4
relation.isPublicationOfAuthor4cc05960-452d-4428-a589-e86498d133e0
relation.isPublicationOfAuthor4c08b29d-f6fd-4a65-b441-dd29b231401d
relation.isPublicationOfAuthor4bbb63d4-3827-44b0-bf0c-52802fbaa46a
relation.isPublicationOfAuthor4b3b695a-27f3-4bc8-adc2-73b1c1f26af1
relation.isPublicationOfAuthor4a78e2be-c35f-4bc7-86c8-7a961ebb5589
relation.isPublicationOfAuthor4a7618f0-732b-47bb-b99f-bc8be0913891
relation.isPublicationOfAuthor49530e2d-115a-426f-963a-1cae692bcbbb
relation.isPublicationOfAuthor4748c127-6117-43d6-8287-a55964b106ea
relation.isPublicationOfAuthor470fc6be-dbd0-43c4-888a-e45d997e0802
relation.isPublicationOfAuthor46d9e3f3-cbbd-4022-98d6-356a494db42d
relation.isPublicationOfAuthor46747638-d890-46b4-95cb-868da57ac9cb
relation.isPublicationOfAuthor45bfc35c-115d-4e33-95e3-23013fa39e77
relation.isPublicationOfAuthor459eb496-0f9b-49ae-887b-47faacf640aa
relation.isPublicationOfAuthor45892a28-66f2-40ca-b8a6-1a79c419d1f9
relation.isPublicationOfAuthor446ef388-2be2-430e-acb0-84c703ce7d7a
relation.isPublicationOfAuthor43dffec6-610f-4f03-a36a-34be9421b9a9
relation.isPublicationOfAuthor4336d423-2ad1-4614-a87c-ed3b7e3e0c82
relation.isPublicationOfAuthor43008f61-12c0-4dc4-a340-92abb400b4af
relation.isPublicationOfAuthor42e5d38d-70b0-44a5-938d-d0bd837ea2ab
relation.isPublicationOfAuthor4267f330-e04e-4d93-a078-b92ff88abc6f
relation.isPublicationOfAuthor41c8616f-34ca-4f00-9795-cf0a982e2b45
relation.isPublicationOfAuthor41bd71ef-1c6c-469b-9472-deded54e4520
relation.isPublicationOfAuthor40b03975-5bc5-4c4c-83c8-695472de8ba4
relation.isPublicationOfAuthor409abbf3-12f1-449f-82aa-291cdbfb1b5a
relation.isPublicationOfAuthor40444534-ca1f-477a-9acb-5e946917d429
relation.isPublicationOfAuthor4037e5ac-71c2-46f3-88a6-6db627bc3940
relation.isPublicationOfAuthor3f9d1129-902c-4971-a9f6-60835944f02a
relation.isPublicationOfAuthor3ecc9821-ed02-40d8-8c08-3313f5457003
relation.isPublicationOfAuthor3ebe8cc0-d0a3-4687-ba6d-fe53f85dfe7e
relation.isPublicationOfAuthor3d66e05e-a9e6-4303-9356-e814241d1982
relation.isPublicationOfAuthor3bc417a2-31f2-47a9-93a0-f19e3d5b21c6
relation.isPublicationOfAuthor3b5af11a-35f8-433d-9a01-71ea170aa3fb
relation.isPublicationOfAuthor3b0590b0-b137-4426-bf70-04499df7bae3
relation.isPublicationOfAuthor3979ee0e-99d7-4f9b-8c3a-d46b38912b54
relation.isPublicationOfAuthor38fe38ef-dc2e-4c4b-879b-96062f1ae0da
relation.isPublicationOfAuthor37d3fa0c-f279-4134-862f-8523f9caba22
relation.isPublicationOfAuthor37bb6653-7f10-4796-8517-b1e734f0584e
relation.isPublicationOfAuthor373d6617-7d32-4d93-b8f5-c8338d2119ad
relation.isPublicationOfAuthor3738490f-029c-46fd-ba4a-2b51f14f196e
relation.isPublicationOfAuthor317fba38-e6f9-48dd-a6b9-40309c4deb7c
relation.isPublicationOfAuthor3118e0b0-1252-4cb5-b06a-8b8649007c03
relation.isPublicationOfAuthor2ff093fb-68a5-4f66-a637-42b3f2dc61ff
relation.isPublicationOfAuthor2ee4aae7-0ce7-4b17-a2bb-1bc79b0c7836
relation.isPublicationOfAuthor2ed1c56c-0e61-4bfa-a6a5-e20c78994c41
relation.isPublicationOfAuthor2e51b647-cf2a-4830-879f-00414e7050d9
relation.isPublicationOfAuthor2dd37a9f-38e4-4c02-ae58-2863aeea2f66
relation.isPublicationOfAuthor2cfcb3fb-95ef-4e10-846a-ffd8953e7372
relation.isPublicationOfAuthor2cc07c29-be0c-4046-a8ff-421cbe7ca7ec
relation.isPublicationOfAuthor2ca81865-e0af-40e7-995f-b252b850565f
relation.isPublicationOfAuthor2b8888be-68dc-4bcb-9b2a-4a2184554c52
relation.isPublicationOfAuthor2b726642-9c71-40f2-80f1-92a7ad0a5359
relation.isPublicationOfAuthor2b1085b5-5745-4b09-aa8c-9db67edec5ed
relation.isPublicationOfAuthor2aea1e86-3480-41fb-b32f-37a541f199f7
relation.isPublicationOfAuthor2a8f27a8-56e8-4918-bde2-d85d80a9e188
relation.isPublicationOfAuthor29a44e6a-4def-48ef-bfcf-857195f687cb
relation.isPublicationOfAuthor289d46ad-297e-4eee-876a-8ddb383e9c5c
relation.isPublicationOfAuthor28252b38-d800-49e4-82b6-ee3f80b61bdc
relation.isPublicationOfAuthor27d9e66e-8505-4a12-a619-ce57d914445b
relation.isPublicationOfAuthor25febd10-cee7-4e4a-bd8c-2b25c3d0f6ec
relation.isPublicationOfAuthor25c5dbfa-447b-4a84-ad1b-b7958cde94c1
relation.isPublicationOfAuthor25ae0225-d227-4a12-bce3-50dad20494f3
relation.isPublicationOfAuthor22b15a9b-7432-4975-a075-47d461f9e558
relation.isPublicationOfAuthor22a193a0-445a-44d7-965b-78a8002be2cc
relation.isPublicationOfAuthor225a605e-5863-4514-a11b-fd16d995c2ab
relation.isPublicationOfAuthor2246a076-2038-4e46-a46d-b50773b58d28
relation.isPublicationOfAuthor2085d180-e06a-4c74-826a-bed209029412
relation.isPublicationOfAuthor2057a400-2587-4028-b135-9148f4d9d0eb
relation.isPublicationOfAuthor1f8af730-85e6-4c33-b41b-463030a44516
relation.isPublicationOfAuthor1e98da8a-9d32-448d-b69f-39a2350494f7
relation.isPublicationOfAuthor1e1d214a-5022-4e55-802c-0d3170591d72
relation.isPublicationOfAuthor1d8a7f85-02b5-4f84-9eb9-c5f9772060ff
relation.isPublicationOfAuthor1c597e1e-d414-4770-88ad-e11f35824da4
relation.isPublicationOfAuthor1c2db351-364e-49d3-bc83-1b45ea2d3fd6
relation.isPublicationOfAuthor1b2bbf4f-8373-4fe2-8426-a5236fcf3385
relation.isPublicationOfAuthor1a2d9d8b-1cb0-4b2e-9109-2e6132766b99
relation.isPublicationOfAuthor19729721-0dbe-45f5-a584-0fb56e957ff7
relation.isPublicationOfAuthor18f05aa1-a388-45ca-835d-29cb397ed451
relation.isPublicationOfAuthor18896a27-3400-4950-abf1-5519d6bea77d
relation.isPublicationOfAuthor1809babe-f891-4a7a-bcc0-6dd56503d569
relation.isPublicationOfAuthor16afbb38-1807-4058-8080-4fd6427df23c
relation.isPublicationOfAuthor15ed2586-020e-42f2-b743-4570cf2f734a
relation.isPublicationOfAuthor15639d99-47e4-413e-8f9f-cfa2629a9c6d
relation.isPublicationOfAuthor153780f1-b936-4ef2-ac6b-79083339da72
relation.isPublicationOfAuthor14169868-39f8-4e1e-9f4f-d4b05262855a
relation.isPublicationOfAuthor1403403b-13f3-4d24-af8b-7082d583e4e2
relation.isPublicationOfAuthor13c337f4-5be0-460c-97a3-9c740a4d6cb9
relation.isPublicationOfAuthor1289ff27-46db-46ce-8be3-103624358dc4
relation.isPublicationOfAuthor1116f65b-fa97-4cca-8b22-627ccb8f2b52
relation.isPublicationOfAuthor10c45cef-e543-4a9f-8676-fe8189e55868
relation.isPublicationOfAuthor0f9ed8f3-3a8c-4099-99be-9dca90020de2
relation.isPublicationOfAuthor0eea7dcb-1bc9-4047-981a-3d1a39fa0ec6
relation.isPublicationOfAuthor0e73bcc1-6180-4ae2-b72c-1388fb7e4ce7
relation.isPublicationOfAuthor0e6cc2f9-1b56-4648-a0fe-a411ebddbd7a
relation.isPublicationOfAuthor0cd263b4-f5d6-425f-993a-4a761182ae3f
relation.isPublicationOfAuthor0b9fd167-cdc3-4476-8382-67129657759a
relation.isPublicationOfAuthor0ae5c5da-7ba5-4653-b4b3-e8923df5c136
relation.isPublicationOfAuthor0ae2f7c4-afc2-4728-8eb0-c191c4ef5b44
relation.isPublicationOfAuthor0ab03d7d-c62a-4334-8e96-49840c73a402
relation.isPublicationOfAuthor0a5ee56d-1068-4775-836e-cc474486255d
relation.isPublicationOfAuthor0a3ef17d-f013-4d9a-b111-36e1de5c8e19
relation.isPublicationOfAuthor09bd3ac8-14db-4763-9e68-39325b538250
relation.isPublicationOfAuthor09adbe4d-2cf2-47ed-80e6-99e03ecaec79
relation.isPublicationOfAuthor08a758e5-a080-4418-9e8b-9533ccab6744
relation.isPublicationOfAuthor07535ad7-2dab-4742-9011-dc1c49e66477
relation.isPublicationOfAuthor07315951-7984-4b54-b9b1-7533dc82ad56
relation.isPublicationOfAuthor03729765-4114-4e45-9b0f-70ff2ee9ad76
relation.isPublicationOfAuthor033142a1-8275-44ef-8ffb-f13810189084
relation.isPublicationOfAuthor02f86b9d-a743-42d7-9794-87088f37f2f8
relation.isPublicationOfAuthor02f7ee6c-73e8-4924-95e8-d59fedb95d3c
relation.isPublicationOfAuthor02c1260c-1c10-44f6-a2b9-6677b0eb332c
relation.isPublicationOfAuthor01b92537-5726-4b86-a076-710c4588277f
relation.isPublicationOfAuthor00719f97-9882-4d99-b7a7-5419c044c2a4
relation.isPublicationOfAuthor00420467-7053-40f7-922a-0ae2ed9fc3cd
relation.isPublicationOfAuthor6d834d4b-767a-44ee-a990-499f5ba367aa
relation.isPublicationOfAuthor.latestForDiscovery00420467-7053-40f7-922a-0ae2ed9fc3cd
Coleções